Teorija Evolucije

Teme:

zanimljiv clanak

Pozdrav

Naturalizam

Helacyton gartleri

By Design - Homeobox geni

Teorija informacija

Kreacionizam, konkretno

Jedan "naučni argument"...

Kraecionizam = Religija

Izvinjenje, posle 150 godina

Zašto su neki životni oblici ostali nepromenjeni

Zasto su prosti organizmi postali slozeni

Klinicka smrt foruma-ima li zivih?

M U T A C I J E

izazov za evolucioniste

Zašto (ipak) ne evolucija

Kako razmišlja stručnjak, a kako početnik?

Podvala teorije evolucije

Petogodišnjica

Kraecionizam = Religija:


Kraecionizam = Religija - Posted by nenad on 2006-02-23

Kreacionisti?ki argumenti iako nenau?ni, imaju snagu koja se ogleda u slede?em: za kratko vreme mogu?e je izneti veliki broj "argumenata" za koje bi adekvatan nau?ni odgovor zahtevao du?e vreme i odgovaraju?e nau?no znanje iz ve?eg broja oblasti. Prose?an slu?alac naj?e??e (naro?ito u USA) ima oskudna nau?na znanja, pa je stoga za njega vrlo te?ko u formi rasprave iznositi nau?ne ?injenice za ?ije razumevanje i usvajanje je uvek potrebno vreme i intelektualni napor. Zato u vremenski ograni?enoj raspravi obi?no jedan broj kreacionisti?kih tvrdnji ne stigne da bude adekvatno obja?njen. Kada se dve suprotstavljene strane na?u na sudu, gde se kreacionisti?ke tvrdnje suo?avaju sa nau?nim argumentima u raspravi koja nije vremenski ograni?ena, stvari stoje sasvim suprotno. Sudovi bez ikakvog problema razlu?uju razliku izme?u nauke sa jedne strane i religiozne pseudonau?ne pri?e sa druge. Zbog toga su do sada svi sudovi u USA presudili "da tzv. kreacionizam nije ni?ta drugo nego religija maskirana u nau?no ruho". Kako su sudije dolazile do ovakvih zaklju?aka? Kratak ise?ak ispod daje odgovor. Su?enje se odigralo sada ve? davne 1981. u Arkanzasu, sa jedne strane su evolucioni biolozi a sa druge predstavnici CRS (Creation Research Society). Predstavnik CRS, Harold Coffin (Loma Linda University), je na klupi za ispitivanje. Pitanje: Za Burgess shale (?kriljac, geolo?ka formacija u Kanadi sa izuzetno dobro o?uvanim morskim fosilima) se smatra da je star 500 miliona godina, ali Vi smatrate da je on star samo 5000 godina, zar ne? Odgovor: Da. Pitanje: Vi tako smatrate zbog informacija iz verskih spisa, zar ne? Odgovor: Ta?no. Pitanje: Kad ne biste imali Bibliju, mogli biste da poverujete da je Zemlja stara mnogo miliona godina, zar ne? Odgovor: Da, bez Biblije, da. Posle ovoga sudiji nije bilo te?ko da zaklju?i da je u slu?aju kreacionizma re? o ?istoj religiji.

- Posted by nenad on 2006-02-23

Jo? jedan mali prilog koji stavlja znak jednakosti izme?u kreacionizma i religije je tzv. izjava vere. Izjavu vere mora da potpi?e svaki nau?nik koji pristupa nekom kreacionisti?kom udru?enju. Ova izjava vere ga na neki na?in obavezuje da u svom radu mora da uvek polazi od pretpostavke da su religijski tekstovi u Bibliji doslovne nau?ne istine. Time se u startu elimini?e svaka mogu?nost da iz prikupljenih ?injenica nau?nik eventualno izvede druga?iji zaklju?ak, koji bi bio kontradiktoran Bibliji. Dakle, nau?nik je unapred privezan za samo jedan mogu?i zaklju?ak, i du?an je da razmatra samo ?injenice koje bi mogle da njemu idu u prilog. ?injenice koje eventualno ne bi i?le u prilog izjavi vere, nau?nik je du?an da ignori?e, ili takvom nije mesto u udru?enju. Sledi izjava vere koju mora da potpi?e nau?nik kao uslov u?lanjenja u CRS (i druge kreacionisti?ke organizacije imaju sli?ne izjave vere): 1. Biblija je pisana Re? Bo?ja, i zbog toga ?to je njome do kraja inspirisana, sve njene tvrdnje su istorijski i nau?no doslovno istinite. Studentu prirode ovo zna?i da opis stvaranja u Knjizi postanja predstavlja fakti?ku prezentaciju jednostavnih istorijskih istina. 2. Sve osnovne vrste ?ivih bi?a, uklju?uju?i i ljude, su stvorene direktnim stvarala?kim aktima Boga tokom Nedelje stvaranja kako je opisano u Knjizi postanja. Koje god biolo?ke promene da su se dogodile od Nedelje stvaranja dovele su samo do promena u okviru originalno stvorenih vrsta ("kinds"). 3. Velika poplava opisana u Knjizi postanja, naj?e??e zvana Nojev potop, bila je istorijski doga?aj svetskih razmera po svom obimu i efektu. 4. Mi smo organizacija Hri??anskih mu?karaca i ?ena od nauke koji prihvataju Isusa Hrista kao svog Gospoda i Spasitelja. Opis specijalnog stvaranja Adama i Eve kao jednog ?oveka i jedne ?ene i njihovo potonje padanje u greh su osnova na?eg verovanja u neophodnost Spasitelja za celo ?ove?anstvo. Zbog toga, spasenje mo?e do?i samo kroz prihvatanje Isusa Hrista kao na?eg Spasitelja. Ovde vidimo da ovi nau?nici idu obrnutim putem od same definicije nauke: oni unapred imaju zaklju?ak koji se trude da doka?u, umesto da iz ?injenica izvla?e odgovaraju?e zaklju?ke. Ovakav postupak predstavlja definiciju pseudonauke.