Uvod u Evoluciju

Sadržaj:

  1. Šta je uopšte evolucija
  2. Evolucija danas: mutacije i nastanak informacija
  3. Evolucija danas: selekcija i širenje informacija kroz populaciju
  4. Evolucija danas: prirodna selekcija, geni i populacije
  5. Teorija evolucije života na Zemlji
  6. Dokazi: Evoluciona istorija i ugnježdena hijerarhija
  7. Dokazi: Genetika, genomika i tragovi evolucije
  8. Dokazi: Fosilni zapis i razvoj života
  9. Dokazi: Razvojni i fiziološki tragovi
  10. Zakoni prirode ili slučajna konfluenca dokaza?

1. Šta je uopšte evolucija

    Malo je naučnih teorija oko kojih se vrti tolika količina miskoncepcija i nerazumevanja kao što je slučaj sa evolucijom. Postoji jako mnogo ljudi koji se suštinski i veoma energetično protive evoluciji, a da pritom u stvari ne razumeju ni šta teorija evolucije u stvari tvrdi, ni na osnovu kakvih dokaza i podataka je ona uopšte formirana. Cilj ovog teksta je da objasni osnove teorije evolucije: procese evolucije u živom svetu koji nas okružuje, i osnovne dokaze o evoluciji u toku prošlosti.

    Evolucija je činjenica. U svetu koji nas okružuje se neprestano događaju promene u živim organizmima: nastanak i nestanak gena, promene u strukturi i količini genetskih informacija, i efekti koje takve promene imaju na sve aspekte života. Te promene se neprestano šire kroz populacije, što proizvodi sporu ali neizbežnu promenu sastava i izgleda svih vrsta na licu Zemlje. U sledeća tri poglavlja ovog teksta, objasnićemo detalje ovih promena, i šta one znače za živa bića na Zemlji.

Šta je to naučna teorija?

Mada se reč “teorija” u svakodnevnom govoru koristi da označi neku ideju koja može ali ne mora da bude realna, ona u nauci znači nešto sasvim drugačije. U nauci, teorija je najviša, najvažnija i centralna stvar: model na osnovu koga nauka interpretira i skuplja podatke. Teorija je mnogo značajnija stvar nego “zakoni” – recimo, teorija gravitacije je opšta shema, u kojoj je zakon gravitacije samo jedan matematički izraz. Slično važi i za sve druge teorije – teoriju relativiteta, teoriju kvantne mehanike, teoriju tektonskog pomeranja kontinenata, itd. Za detaljno objašnjenje značaja teorije u nauci, pogledajte tekst na ovom linku.

    Teorija evolucije je naučni model koji objašnjava činjenicu evolucije i stavlja pojedinačne podatke u širi kontekst. U petom poglavlju, objasnićemo detaljno model koji je izgrađen na osnovu posmatranja promena u živom svetu, i na osnovu dokaza iz prošlosti – videćemo šta evolucija u stvari predviđa, i šta kaže o načinima promene i nastanka vrsta.

    Teorija evolucije je jedna od najbolje potvrđenih teorija moderne nauke. Tragovi iz prošlosti (u vidu genoma postojećih životinja, ugnježdene hijerarhije, fosilnog zapisa, i mnogih drugih nezavisnih stvari) nam pokazuju kako se i kojim linijama evolucija odigravala u prošlosti, i kako je ona upravljala razvojem života na Zemlji. Jedan mali deo ovih dokaza će biti objašnjen u tekstu od šestog do devetog poglavlja.

    Konačno, deseto poglavlje se bavi zaključkom izvedenim iz svega prethodnog: Teorija evolucije nije zasnovana na slučajnosti, već na neizbežnoj akciji zakona prirode. Ona je opšteprihvaćena u nauci zbog ogromne konfluence dokaza koji je podržavaju. Evolucija obuhvata promenu u živim organizmima koja se odvija danas pred našim očima, i dokaze za promene koje su se događale u prošlosti. Ti dokazi dolaze iz mnogo različitih grana nauke, i zasnivaju se na potpuno nezavisnim metodologijama. Mada pojedinačni detalji uvek mogu biti netačni, efektivno je nemoguće da tako ogroman broj činjenica slučajnom pogreškom podržava isti zaključak, i da se slučajno uklapa u istu shemu.

    Počnimo sada od osnovnog koncepta evolucije: šta su to mutacija i varijacija, i kako kroz njih nastaju nove genetske informacije…

[nazad na vrh strane][sledeće poglavlje]